Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie z dniem 25.05.2018r.

informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest firma Hutrem Serwis S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ulicy Kasprzaka 19.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • rekrutacją i zatrudnieniem,
 • świadczeniem usług na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • realizacją umów wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • marketingiem bezpośrednim własnych usług lub produktów na podstawie danych powszechnie dostępnych.

Komu udostępniamy dane osobowe:

 • odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi realizowane są umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umów oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie,
 • przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w  obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż zastosował środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Information about the processing of personal data

 

In accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, in particular with the Regulation of the European Parliament and EU Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data and the free flow of the data and the repeal of Directive 95/46 / EC (GDPR), which entered into force on 25/05/2018 we would like to inform you that: The administrator of personal data is the company Hutrem Serwis S.A. based in Dąbrowa Górnicza (41-303) on 19 Kasprzaka street. Personal data is processed in connection with: -recruitment and employment,-providing services on the basis of civil law contracts,-execution of contracts resulting from the type of business activity,-direct marketing of own services or products based on commonly available data.

 

Who we give an access to personal data:

-recipients of personal data are only entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations and entities with whom contracts are performed in connection with the conducted business activity.

 

The period of personal data processing:

 

-personal data is stored for the term of the contracts and after their expiration to fulfill the legal obligation incumbent on the Administrator for a period of time compliant with mandatory legal provisions.

 

Legal rights in connection with the processing of personal data by the Administrator:

 

 • access to personal data,
 • requiring immediate rectification, supplementation of data;
 • request for deletion of data if one of the circumstances, mentioned in section of act 17 GDPR, occurs;
 • processing restrictions;
 • data transfer;
 • objections concerning data processing;
 • if the processing of the data is approved by the person who it concerns, he / she has the right to withdraw the consent at any time,
 • the right to submit a complaint to the appropriate supervisory authority indicated in the current act regulating the principles of personal data protection.

 

 

The Administrator declares that he has applied technical and organizational measures aimed at adequate protection of personal data appropriate to threats and categories. The data is protected in particular against disclosure to unauthorized people, taking it by an unauthorized person, processing in violation of the law, and change, loss, damage or destruction.

 

The administrator declares that IT systems used for processing entrusted data meet the requirements of the current legal provisions.